De medezeggenschapsraad

Basisschool Vinkenbos heeft ook een medezeggenschapsraad (MR).

De MR is een orgaan dat leerkrachten en ouders inspraak geeft in de ontwikkelingen binnen de school. Er is wettelijk vastgelegd waar precies wel en geen inspraak op is, of advies over mag worden gegeven aan de directie. Dit zijn met name beleidsmatige zaken. De MR is niet bedoeld om te praten over individuele gevallen, bijvoorbeeld als het alleen uw kind of uw situatie betreft. Deze gevallen dient u zelf aan de orde te stellen bij de betreffende leerkracht of de directie.

De directie geeft de MR inzicht in alle beleidsmatige stukken, zoals het schoolplan, de begroting en ook de schoolgids. Op de agenda staan actuele zaken waar de directie toestemming of advies van de MR bij nodig heeft. De thema's die aan bod komen zijn zeer divers, van speelplaats tot aan de nieuwe begroting.

De MR heeft de bevoegdheid om gevraagd en ongevraagd advies te geven aan de directie. MR leden kunnen zelf onderwerpen aandragen ter bespreking. In de MR worden in 6 à 7 bijeenkomsten per jaar alle relevante onderwerpen besproken met de directie.

Voor onderwerpen die voor alle basisscholen binnen de Borgesiusstichting gelden, is er een overkoepelende raad, de gemeenschappelijk medezeggenschapsraad (GMR). MR Vinkenbos heeft hiermee intensief contact. In de GMR kunnen namens BS Vinkenbos twee personen worden afgevaardigd. 

De oudergeleding van de MR is de spreekbuis namens de ouders. Indien u zaken heeft waarvan u vindt dat ze aan de orde moeten worden gesteld, dan heeft u de mogelijkheid deze kenbaar te maken. Dit kan door een email te sturen aan vinspr.mr@borgesius.net.
Ook is het mogelijk een MR lid aan te spreken.

 
   Samenstelling van de MR 2018-2019
  Loes Bastiaansen - Lazeroms  voorzitter
  Rianne Poppelaars  penningmeester
  Lotte van Ruiten Secretaris
  Bastiaan Dirken  
  Lian van de Korput  
 John Taks  


Als u op de betreffende naam klikt, opent u het bestand waarin het betreffende lid zich voorsteld.

Oudergeledingen MR

Loes Bastiaansen

Lian van de Korput

Bastiaan Dirken